Oznámení o ochraně osobních údajů

 1. Úvod

Toto oznámení o ochraně osobních údajů slouží k tomu, aby Vás informovalo o tom, jakým způsobem fyzická osoba Vladimír Stříteský, IČO: 084 452 49, se Finská 600/2, Praha 10, 101 00 - Vršovice, zapsaná živnostenském rejstříku vystupující pod značkou společnosti bez právní subjektivity VS Consult shromažďuje, zaznamenává, ukládá či jinak zpracovává Vaše osobní údaje.

 1. Zdroje osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje získané zejména v souvislosti se vznikem a trváním závazkového vztahu s jiným subjektem na základě uzavřené smlouvy či objednávky.

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, tedy Společnost obdržela přímo od svého smluvního partnera nebo byly vytěženy z veřejně přístupných zdrojů v souladu s právními předpisy (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

III. Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje, které zpracováváme, mohou zahrnovat následující údaje:

 • identifikační údaje (jméno, firma, IČO, fyzická adresa, e-mailová adresa, sídlo apod.) za účelem identifikace subjektu údajů,
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon, fyzická adresa, adresa webových stránek, názvy profilů na sociálních sítích) v rozsahu, který je nutný pro plnění smlouvy,
 • ostatní osobní údaje získané se souhlasem subjektu údajů či údaje nezbytné pro plnění zákonné povinnosti Společnosti.
 1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem a v rozsahu nezbytném pro:

 • plnění práv a povinností vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu,
 • plnění povinností vyplývajících ze zákona,
 • ochranu našeho vlastnictví a podnikání, včetně ochrany našich případných právních nároků;
 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, tj. po dobu trvání účelu pro jejich zpracování. Osobní údaje po skončení smluvního vztahu, budou zpracovány pouze v případě plnění právní povinnosti či z důvodu ochrany a vymáhání právních nároků.

Osobní údaje jsou vymazávány ve chvíli, kdy pomine účel jejich zpracování, nejpozději však do 3 let od skončení smluvního vztahu. Výjimku tvoří případy, kdy je jejich delší uchování odůvodněno zákonem či ochranou případných právních nároků.

 1. Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje mohou být Společností poskytnuty k dalšímu zpracování:

 • externímu zpracovateli, který Společnosti poskytuje služby v souvislosti s předmětem podnikáním a správou majetku Společnosti,
 • osobám, kterým je Společnost povinna zpřístupnit osobní údaje na základě zákona nebo jiného právního předpisu.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rámci Evropské Unie.

VII. Práva subjektu údajů

Dotčený subjekt údajů se může na naši Společnost obrátit a uplatnit následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

VIII. Ochrana osobních údajů

Společnost přijala přiměřená technická opatření, aby zamezila neoprávněnému přístupu, pozměnění nebo výmazu osobních údajů neoprávněnou osobou. Elektronicky uchovávané osobní údaje jsou chráněny hesly a dalšími ochrannými prvky.

 1. Používání souborů cookies

Pokud subjekt údajů vyjádřil souhlas s používáním souborů cookies, zpracovává Společnost údaje o chování z cookies pro optimalizaci provozu internetových stránek a za účelem poskytování digitálního marketingu, vč. reklamy.

Soubory cookie používané Společností jsou využívány v souladu se současným zákonem o cookies EU. Cookie lze kdykoli smazat.

Nastavení použití souborů cookies je součástí internetového prohlížeče. Prohlížeče zpravidla soubory cookies automaticky přijímají, toto lze změnit v nastavení prohlížeče. Soubory cookies lze pomocí internetového prohlížeče odmítnout, nebo omezit na vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie lze nalézt v dokumentaci příslušných internetových prohlížečů.

 1. Kontaktní informace

Kontaktní e-mail týkající se osobních údajů je vladimir@vsconsult.cz